POEMATIC 11.18.2015 I'm SorryFour years ago

I held your hand
And said "I'm sorry"
For all my wrongdoings


You looked at me

And asked
"Why were you sorry?"
With a smile on your face


I cried so much

I remembered my past
My rebellion, my selfishness
All my mistakes


But then again

You just smiled at me
And said, "You're okay"
"You were a good child"


From that moment

I received forgiveness
I revived my courage
And hugged you tight


I was your little playmate

Your youngest princess
The excited listener
To a great storyteller


It's been four years since my father went home to be with the Lord.

I miss him so much. Thanks to God for I had a moment when I was able to say "I'm Sorry" and "I love you" to him while he's still with us  - such treasured moments.

So, children... obey and honor your parents this is following God's command and showing your love for them 

7 of 31: Winning Attitude

Yey to the winner of my blog's first giveaway!

Congratulations to Onlee for winning these two OMF Literature's awesome books:

  1.  Going Up?: Making Right Choices at Work by Yay Padua-Olmedo and
  2.  Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader by John Maxwell (Taglish).
I'm super excited for you to read both of these books, to learn from good teachings and be inspired by both authors' stories.


While we have a winner of a book giveaway, Project Runway also had its new winner too. Season 14’s finalists created distinct and beautiful collections for the New York Fashion Week but only Kelly Dempsey (my favorite) and Ashley Nell Tipton's designs stood out the most.

I love these black outfits by Project Runway's Finalists Candice and Edmond.

I'm so happy for Kelly though she was only a Runner-up to Ashley.

Kelly's collection was inspired by "Studio 54 meets new wave" with so much glitter and metallic pieces and Ashley made a plus-size collection inspired by Mexico in the 50's which was sweet and beautiful.


Both deserved the crown but the latter took the courage to be the first Project Runway designer to show a plus-size collection in the finale. And this made her and her designs remarkable. I'm glad that Ashley overcame her insecurities and fears. I'm also thankful for her because she lent her stain remover to Kelly before the runway show and they had an awkward moment after this ;)

My favorite pieces of Ashley's designs for the Finale

Yet I can never forget Heidi's comment on Kelly's infectious positive attitude. Maybe she's not a total saint of kindness. Sometimes she offended her co-designers with some of her gestures and words. But the judges had so much faith in her for she won most of the PR challenges and she usually returned their comments with an optimistic answer and then she did what she promised to do next time.

“I’ll do better next time.”
“I’ll keep your comments in mind.”
 “Thank you so much. I appreciate your comments.” (In a very sincere tone)


And of course, Kelly got disheartened a little bit after the announcement of winners but I believe she can recover fast because of her optimistic personality. Checkout my previous post about my love for Kelly's attitude ;)


Through this it's more obvious to see the effect of having a good attitude to people who watch us every day. There are some who will not show their appreciation for your hard work and pleasant character but they will surprise your with a reward whilst some are just stretching their patience to avoid conflict with us for our awful behavior.

Yes, we are born imperfect and we cannot please everybody but we have the power to choose whether we'd like to be remembered as a person of good manners or not; of humility or arrogance; beautiful inside and/or outside.

Psalms 25:9 says that "God leads the humble in what is right, and teaches the humble his way" and in Proverbs 11:2 "When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom."

But thanks be to God for He loves us so much despite our mess. We can ask Him to continue molding us according to His best design and purpose. For He can turn us from being a mess into a [good] message to this "selfie" kingdom.

Also, we can ask for His help to love the unlovable: the people who make us hate a beautiful day and forget our blessings.

May we remember that even Jesus, "the Son of Man came not to be served but to serve"; according to Mark 10:45.

We are not the center of the universe. We are made for a purpose to honor and glorify His Name. We are also made to love Him the most and we are tasked to love people.

When we possess a humbling attitude, then we can finally be a blessing to others.

Hope we can be one today :)

I'm actually looking forward to a better version of myself and I'm putting my trust in God to help me with this.


*All Project Runway photos from mylifetime.com

Attitude 101: Pwede bang Mabago ang Attitude?


Pwede bang Mabago ang Attitude?

Ang susi sa pagkakaroon ng magandang attitude ay ang pagiging bukas sa pagbabago.

Puwede tayong maging master o biktima ng isang attitude. Nasa sariling pagpapasya lang ito.

Resulta ng mga desisyon natin kahapon kung sino tayo ngayon. Ang mga desisyon naman natin ngayon ang bubuo kung sino tayo magiging bukas.
Para magbago, kailangan ng desisyong magbago.

Kung gusto mong magkaroon ng magandang attitude, gawin mo ang mga sumusunod na choice:Choice #1:
I-evaluate ang kasalukuyang attitude

Nagsisimula ang proseso kapag alam mo kung saan ka manggagaling. May katagalan ang proseso ng pag-eevaluate ng attitude mo sa kasalukuyan. Kung kakayanin, subukan mong ihiwalay ang iyong sarili sa attitude mo.

Ang goal natin ay ang makita ang "masamang attitude" na humahadlang sa'yo para masiyahan - hindi ang makita ang "masamang ikaw". Makakagawa ka lang ng mga malalaking pagbabago kapag natukoy mo na ang problema.Choice #2:
Unawain na mas malakas ang faith kaysa sa takot

Ang tanging bagay na makakasiguro ng success ng isang mahirap o makakapangambang gawain ay ang faith sa simula pa lang na kaya mo itong gawin.

Sabi ni William James, isang philosopher, "Ang pinakamahalagang discovery sa aking henerasyon ay kayang magbago ng mga tao kung babaguhin nila ang attitude ng kanilang pag-iisip."

Naka-depende ang pagbabago sa kondisyon ng iyong pag-iisip. Maniwala kang kaya mong magbago. Hilingin sa mga kaibigan at katrabaho na laging palakasin ang loob mo.

At kung ikaw ay mananampalataya, humingi ng tulong sa Diyos. Alam Niya ang mga problema mo at gusto at kaya Niyang tulungan kang mapagtagumpayan ang mga ito.Choice #3:
Sumulat ng statement of purpose

Para magkaroon ng saya at direksyon ang pagbabago mo ng attitude, kailangang meron kang malinaw at nakasaad na goal.

Ang goal na ito ay kailangang tiyak, nakasulat sa papel, at pirmado, na may nakalagay na time frame. Dapat nakalagay ang purpose statement na ito sa lugar na madalas mo itong makikita sa araw-araw para tumibay ang commitment mo.Choice #4:
Magkaroon ng pagnanais na magbago

Wala nang mas makakapagtiyak ng success ng pagbabago ng iyong attitude kaysa ang pagnanais na magbago.

Mabigo man ang lahat, sapat na ang kagustuhan para sa tumungo sa tamang direksyon. Maraming tao na ang nakalagpas sa matitinding hadlang para mapabuti ang sarili nila na posible ang pagbabago kung talagang gugustuhin nila ito.Choice #5:
Mabuhay nang one day at a time

Kaya ng kahit sinong lumaban nang isang araw lang. Pero kapag pinagsama natin ang problemang dala ng dalawang katakut-takot na walang-hanggan-ang kahapon at bukas-nagsisimula na tayong manginig sa takot.

Hindi ang mga karanasan natin sa kasalukuyan ang nakakapagpawala ng ating focus kundi ang labis na pagsisisi o saklap ng mga nangyari kahapon at ang pangamba sa kung anong dala ng bukas.

Kaya mabuhay tayo ng isa-isang araw lang-ngayon!


Choice #6:
Palitan ang pattern ng iyong pag-iisip

Kung ano ang may hawak sa mga iniisip natin ang siyang magtitiyak ng ating aksyon.

Tayo ay kung nasaan tayo at kung ano tayo dahil sa nangingibaw na thought patterns sa pumupuno sa ating isipan.Choice #7:
Mag-develop ng magagandang habits

Ang attitude ay simpleng habit ng pag-iisip.

Pareho lang ang proseso ng pagbuo ng mga habit-maganda man o mabuti. Kasing dali lang ng pagbuo ng habit ng pagiging successful ang pagpapadaig sa habit ng failure.

Hindi instincts ang habits; ang mga aksyon o reaksyon na ito ay natututunan. Hindi lang sila biglang nangyayari; merong sanhi ang mga ito. Kapag natukoy na ang orihinal na pinagmulan ng isang habit, nasa kamay mo na kung tatanggapin mo ba ito o hindi.

Marami sa mga tao ang hinahayaan na lang na kontrolin sila ng habits nila. Kapag hindi nakakabuti ang habits na ito, negative ang impact ng mga ito sa kanilang attitude.Choice #8:
Patuloy mong piliin na magkaroon ng tamang attitude

Kapag nagpasya ka nang magkaroon ng magandang attitude, magsisimula pa lang ang gawain. Susunod dito ang patuloy napagpapasyang lumago at pagpapanatili ng tamang outlook. May tendency ang attitude na bumalik sa dati nitong pattern kung hindi tayo maingat sa pagbabantay at pagpapayaman nito.Ito ay hango sa Chapter 4: Pwede bang Mabago ang Attitude? ng librong Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader ni John C. Maxwell na isinalin sa Tag-lish ng OMF Literature Inc. Maaring mapalunan mo ang aklat na ito kasama ng Going Up: Making Right Choices at Work na isinulat naman ni Yay Padua-Olmedo.

Madali lang sumali sa giveaway na ito!

Puntahan ang link na ito ng nakaraang kong blog post:  Yey to Good Works (plus Giveaway #1)  at makikita mo doon ang isang Rafflecopter Box at sundang mabuti ang instructions na nakalagay doon.

May 3 araw pa para makasali! Kaya go na para manalo at mabasa din ang dalawang awesome books na ito!


God bless!

Going Up: Words Have Power

Words that trash or words of gold?

Our negative words can put a person in a downward spin. Muttered perhaps as curses, complaints or to denigrate others, they cause God’s Spirit to grieve, making His promises ineffective in our lives.

The Bible cautions us to keep our tongues in check.

"The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one’s life on fire, and is itself set on fire by hell."
JAMES 3:6

"With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings, who have been made in God’s likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring?"
JAMES 3:9-11

It’s pretty simple. Whatever you feed your heart will flow out. “Garbage in. Garbage out,” as the maxim goes. “Out of the overflow of the heart, the mouth speaks,” Matthew 12:34.

If God were to check into your word choices or mine today, what treasure would He find?

I pray, He would find gold, not trash. Consider two more guidelines from the book of Proverbs:

“A wicked man listens to evil lips; a liar pays attention to a malicious tongue.”
PROVERBS 17:4

“Even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue.”
PROVERBS 17:28

What has all this got to do with right choices in the workplace? Remember His promise of prosperity in Psalm 1:2-3? It starts as we take delight in His Word, the Bible – as we ponder on it and become productive because of it, our speech will also be modeled by the Word.

Your words have the power to build or destroy, to honor God in the workplace or not.

The choice is yours.This is an excerpt from the Chapter 4 Words Have Power: Expletives Deleted in the Going Up? Making Right Choices at Work book: authored by Ma’am Yay Padua-Olmedo and published by OMF Literature Inc.

You can win a copy of this book along with Attitude 101 by John Maxwell (in Taglish) by joining my first ever giveaway in celebration of my Awesome 5th Blog Anniversary!

Only 4 days to go before its deadline so hurry! Find the Rafflecopter Box and follow the instructions carefully in my previous post: Yey to Good Works (plus Giveaway #1).

God bless!

Yey to Good Works (plus Giveaway #1)

click photo for larger view
I'm super happy for Kelly Dempsey, an incredible designer from Boston. She's totally my bet to win Project Runway Season 14.

Even though, like Nina Garcia, I was also skeptical about her capabilities and fashion sense before. My wrong judgment based on first impression, ugh!  Yet she was surprisingly transforming like a caterpillar to a butterfly in every challenge. She amazed me! I find her journey in this contest inspiring and amusing.

I'm excited to see her Finale collection in the New York Fashion Week. I expect to see more from her. I know she can push herself further. I like her style: edgy, cool and out of the box. Plus, it’s evident that she puts her best in everything she does and so she deserves to win!

Most importantly, I admire her good character and work attitude. She's very humble; competitive yet a good sport. And throughout the whole season, I cannot remember her talking ugly about her fellow designers. She's critical yet fair enough.

I know that every designer has a unique perspective and gift of creativity but one struggles if ever he/she lets her be eaten by fear or insecurities.
"This is a designer who works hard and works smart." ~ Tim Gunn’s comment on Kelly, PR’s Season 14 Episode 12.
I pray for the best for Kelly. Win or lose – I believe she'll get more and more clients and fans. At the end of the day, people will love you because of your good heart and passion on your work.


I can also relate the first-ever piece I wrote for RightNow.ph: Online Tambayan ng Mga Kabataan where I gave some Tips for Freshies at Work.


I'm working in fashion retail industry for some years now. I was privileged to try various fields of work and worked with mix of people. I had days of success, failure, doubt, fear, hope, joy and losing myself in the process but my God is so gracious to hold my heart all along and let me be back on track.

Whatever we will accomplish in the future, we will never go wrong with our right values and hard work. It's also an advantage to take the extra mile to continuous learning and improving your craft. This is loving what you’re doing - called passion. Your passion will then fire up the outcome of your work.

And these are what I've also learned from Kelly's journey in Project Runway.

Today, I recommend the books of OMF Literature's Author Yay Padua-Olmedo: Going Up? and Now that You're Boss. I’ve already read both books and I must say that all the featured stories, advice and encouragements are absolutely beneficial to (new and longtime) employees, bosses (of a company or your own) and students who wants to explore and prepare before going to the "real world".All of us will encounter more challenges as long as we live and fight for our hopes and dreams. And now is the time to give our best in everything we do. Choose to “be a blessing in the workplace today” as reminded Ms Maloi Salumbides over and over again for sooner or later, you’ll receive the reward for your hard work.


While here comes a bonus! As promised, I’m having a giveaway as part of celebrating my blog’s awesome 5th anniversary!


Below is a Rafflecopter box and just follow the instructions.
Giveaway duration: October 24-November 7, 2015. Available only in the Philippines.
A winner will be selected with Random.org.
The name of the winner will be announced on November 10, 2015 and be contacted ASAP thru email. He/She will get both (1) Going Up?: Making Right Choices at Work and (2) Attitude 101 by John Maxwell (Taglish) books.

a Rafflecopter giveaway

Rafflecopter Mechanics:

  1. Answering this question: How important is good character and attitude for you? (Also leave your Name, FB page link, City and E-mail address)
  2. Visit and Like BetterCurlyBlog on Facebook
  3. Visit any of my previous blog posts and just leave a comment.  Make sure to leave a message at https://www.facebook.com/bettercurlyblog or my Google+ account https://plus.google.com/u/0/117098940494052181071/ regarding your visit and comment  :)
  4. Follow BetterCurly on Pinterest
  5. Follow BetterCurly on Instagram

This giveaway is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with any other person/company.


C'mon, join and share this giveaway too! :)
I'm excited to read your answers and meet you in my other social media accounts 
God bless! Happy weekend!

Love,
M

Today's Word